Käyttöehdot

Hakemisto-ohjelmiston (parashaku.fi) käyttöehdot

Ehdoissa käytettävät nimitykset

Käyttöehdoissa käytetään parashaku.fi -palvelusta nimitystä palvelu ja ilmoituspaikan käyttäjästä nimitystä käyttäjä sekä PH ParasHaku Oy:stä nimitystä ParasHaku.

Yrityskäyttäjä ja yksityinen käyttäjä

Ilmoituspaikat palveluun ovat käytettävissä yrityksille sekä sellaisille yksityisille tavaran/palvelun tuottajille, joiden toimintaan ei vaadita y-tunnusta. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty. Ilmoituksen tehtyään käyttäjä vakuuttaa samalla antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään palveluun.  Väärinkäyttö tilanteissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän tilin hakemistosta. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä saa tehtyään ilmoituksen ainoastaan oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen palvelua koskien

Pyrimme aina ratkaisemaan palvelua koskevat erimielisyydet neuvottelemalla.

Oikeudelliset epäselvyydet

ParasHaku pidättää itsellään oikeuden, oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa itse ilmoitukseen tai käyttäjään ParasHaku:n saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. ParasHaku:lla ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

Muutosoikeus

ParasHaku pidättää oikeuden muuttaa palvelun ehtoja. Käyttäjälle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua palvelun käytöstä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän käyttää palvelua muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta poiketen voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta.

Epäsovelias ilmoitus

ParasHaku pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta tai milloin tahansa poistaa tai muokata palvelussa olevia ilmoituksia, joiden se katsoo olevan epäsoveliaita.

Kuvat ja tekstit

ParasHaku pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen verkkosivuston laatua. ParasHaku:lla on myös oikeus jättää julkaisematta ilmoituksissa sellaiset kuvat, joiden se ei katso olevan asiaankuuluvia tai jotka eivät ole sääntöjen mukaisia.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa hänen tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä ja käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun.

Saatuaan palveluntarjoajan kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa kyseisten tunnusten osalta. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta käyttäjälle rahana.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoajalla ei ole tunnusten muuttamisen liittyvää korvausvelvollisuutta.

Vesileimat

Julkaistaviin kuviin lisätään vesileima. Tämä tehdään, jotta kuvia ei käytettäisi sellaisissa muissa yhteyksissä, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt.

Immateriaalioikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai palveluntarjoajan kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi palvelusta, palvelun osista eikä palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Vastuu

Käyttäjät ovat vastuussa ilmoituksistaan. ParasHaku ei vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Käyttäjä hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään palvelussa.

ParasHaku ei vastaa siitä, että palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

ParasHaku ja sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat käyttäjälle, asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, taikka muutoin palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Voimassaolo

Nämä säännöt ja yleiset ehdot astuvat voimaan 19.5.2019

loder image